GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Thông báo về việc nộp khoá luận tốt nghiệp 2018

[Đăng ngày: 23/05/2018]

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ
            Số:     /TB-ĐHNN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

                           
                       Hà Nội,  ngày   tháng  5 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc nộp khoá luận tốt nghiệp

 

  Để phục vụ cho công tác lưu trữ và quản lý tài liệu nội sinh của nhà trường, đồng thời phục vụ cho công tác giảng dạy học tập và nghiên cứu của cán bộ, giáo viên, sinh viên, nhà trường yêu cầu các khoa đào tạo thực hiện một số quy định sau:

1.      Sau khi hoàn thành công tác chấm khoá luận tốt nghiệp của sinh viên,  các khoa đào tạo gửi  về Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông và Học liệu danh sách sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp đạt yêu cầu qua địa chỉ Email: tthoclieu@gmail.com  trước ngày  24/5/2017.

2.      Sinh viên sau khi đã bảo vệ thành công khoá luận cần chỉnh sửa lại khoá luận theo ý kiến của Hội đồng chấm và trực tiếp đến nộp cho Trung tâm CNTT-TT&HL. Cụ thể như sau:

 Hoàn thành bản đăng kí nộp khóa luận trực tuyến (sinh viên đăng kí theo đường dẫn  https://goo.gl/dcFXRX

-         Đến Trung tâm CNTT-TT&HL nộp:

                 + 01 bản khoá luận bìa cứng có đầy đủ chữ ký, họ tên, ngày ký của giáo viên hướng dẫn xác nhận  sinh viên đã  chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng chấm  luận văn. (Lưu ý: Trang bìa, mục Khóa: QH2014)

          + 01 CD, 2 file word (1 file gồm toàn bộ nội dung khóa luận và 1 file gồm: tiêu đề bằng ngôn ngữ chuyên ngành được đào tạo, từ khóa, tóm tắt, tài liệu tham khảo, tiêu đề bằng tiếng Việt) và 1 file pdf ( bao gồm toàn bộ nội dung khóa luận)

3. Thời hạn nộp:  Từ ngày 29/5/2018(Thứ ba) đến hết ngày 31/5/2018(Thứ Năm)

4. Địa điểm nộp:  Tầng 2 - C3-CT Khoa Pháp

Sau thời hạn trên, Trung tâm CNTT-TT&HL sẽ lập danh sách những sinh viên không nộp khoá luận tốt nghiệp gửi lên trường và những sinh viên không nộp khoá luận tốt nghiệp theo qui định sẽ không được nhận bằng tốt nghiệp.

            Đề nghị các khoa thông báo quy định này tới sinh viên để thực hiện.

 

                                                                                                           KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                     

Nơi nhận:                                                                                                                                            

-Các khoa đào tạo                                                                                                                                                              

-Lưu HCTH, TTHL, N                                                                              

 

                                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 Phông chữ trên vỏ đĩa: VNI-Times

2.     Cỡ chữ     :

- Tên trường: 9,5

- Khóa luận tốt nghiệp: 19

- Họ và tên: 14

- Khoa, Chuyên ngành, Khóa, Mã số: 12

LƯU Ý:  - MÃ SỐ: để trống

 

QUY ĐỊNH CÁC CỤM TỪ

VIẾT TRÊN BÌA ĐĨA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(MỤC CHUYÊN NGÀNH)

 KHOA SP TIẾNG ANH  KHOA TRUNG
Chuyên ngành khóa luận Cụm từ trên đĩa Chuyên ngành khóa luận Cụm từ trên đĩa
-Ngôn ngữ học-Dịch- Phương pháp giảng dạy-Văn học-Giao thoa văn hóa-Đất nước học-Tiếng Anh chuyên ngành

NNHỌC

DỊCH

GHP

VĂN HỌC

GTVH

ĐNH

TACN

- Ngôn ngữ học-Dịch-Phương pháp giảng dạy-Văn học-Văn hóa-Văn minh

NNHỌC

DỊCH

GHP

VĂN HỌC

VH-VM 

 KHOA NHẬT  KHOA HÀN
Chuyên ngành luận văn Cụm từ trên đĩa Chuyên ngành luận văn Cụm từ trên đĩa
-Sư phạm tiếng Nhật NHẬT (SP) Ngôn ngữ Hàn Quốc HÀN QUỐC
-Phiên dịch tiếng Nhật NHẬT (PD)    
 KHOA NGA  KHOA PHÁP
-Chuyên ngành luận văn Cụm từ trên đĩa Chuyên ngành luận văn Cụm từ trên đĩa
-Lý thuyết tiếng-Giáo học pháp-Lý thuyết Dịch- Văn học-Đất nước học

LTT

GHP

DỊCH

VĂN HỌC

ĐNH

-Lý thuyết Dịch-Giáo học pháp- Lý thuyết tiếng - Văn học-Văn minh

DỊCH

GHP

LTT

VĂN HỌC

VĂN MINH

 KHOA ĐỨC
-Chuyên ngành luận văn Cụm từ trên đĩa -Chuyên ngành luận văn Cụm từ trên đĩa
- Ngôn ngữ học-Dịch thuật

NNHỌC

DỊCH

-Văn hóa-Văn học

VĂN HỌC

VĂN HÓA

 

 

 

 

 

ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714