GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Giới thiệu 5 cuốn sách tiếng Trung hay về ngữ pháp tiếng Hán

[Đăng ngày: 02/12/2019]

Giới thiệu 5 cuốn sách tiếng Trung hay về ngữ pháp tiếng Hán

Trong chuyên mục “Sách hay kỳ này”, Trung tâm Học liệu thuộc Trung tâm CNTT-TT&HL xin giới thiệu tới bạn đọc 06 cuốn sách tiếng Trung với chủ đề ngữ pháp tiếng Hán. Đây đều là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích với những độc giả học, nghiên cứu, giảng dạy tiếng Hán.

Bạn đọc quan tâm có thể đến Trung tâm Học liệu ( Tầng 2 – nhà C3, CT Khoa Pháp) để được phục vụ. Dưới đây là một số thông tin về 6 cuốn sách đó:


1. 对外汉语教学语法研究

Bìa sách


C:\Users\HongHa\Desktop\md2416673480.jpg 

Mục lục 

1 对外汉语教学语法的理论与方法研究

2 语法对比的认知分析及其教学研究

3 语法现象的语义、语用分析及其教学研究

Tác giả : 卢福波

Nhà xuất bản: 北京语言大学出版社

Năm xuất bản: 2004

ISBN: 7561912579

Đăng ký cá biệt: C.00289

Nội dung: 《对外汉语教学语法研究》包括:对外汉语教学语法的理论与方法研究;语法对比的认知分析及其教学研究;语法现象的语义、语用分析及其教学研究三部分

2.汉语句法引论

Bìa sách


C:\Users\HongHa\Desktop\9c103f5ae5e8d54c.jpg


Mục lục:


第一章 绪论:汉语句法得演变及其后果

第二章 论体态

第三章 论时态

第四章 “得”字结构

第五章 论“把”字句

第六章 论被动式

第七章 助动词

Tác giả : 徐丹

Nhà xuất bản: 北京语言文化大学出版社

Năm xuất bản: 2004

ISBN: 9787561912898

Đăng kí cá biệt: C.00293

Nội dung: 《汉语句法引论》有两个目的:对学习汉语的学生的需要做出回应并满足一些人对汉语语言学的兴趣。我们曾把学生们学汉语时最经常提出的问题搜集起来--这是笔者写作本书的初衷。另一方面,笔者一直认为汉语教学应当充分利用汉语语言学最新的研究成果。这是本书的第二个动机。

这本小书共分七章。每章各个小节均以一个问题作为标题,也就是该小节所讨论的内容。《汉语句法引论》所讨论的问题在80个左右,每一个问题都有解答。为了方便读者把握每个小节所讨论的内容,我们在每个小节的结尾用几句话对内容做出概括。本书所处理的问题都具有典型意义,全都跟学汉语过程中最常见的偏误有关。本书这些问题的处理是按照先易后难的渐进方式展开的,希望这样做有助于引发读者的研究兴趣。

笔者在书内适当的地方引入了一些历史回顾,并且谈到了方言。这一作法的目的在于给现代句法问题勾画出一幅比较完整的图景。如果对汉语方言有所了解,并对汉语句法的演变过程也有一些概念,那么不光对理解汉语将大有裨益,而且有助于分析问题,甚至有所发现。《汉语句法引论》还介绍了中、法、美、日等国家的汉语语言学家在80年代和90年代取得的一些成果。通过这些角度不同但互有补充的分析,读者可以看到一个问题的各个不同方面,同时也对汉语语言学界的主要流派有所了解。

 

3. 汉语动词和动词性结构(一编)

Bìa sách 

C:\Users\HongHa\Desktop\s1250542.jpg

Mục lục

1 时量宾语和动词的类

2 自主动词和非自住动词

3 能愿动词的连用

4 能愿动词的意义语能愿结构的性质

5 述宾结构歧义初探

6 名词性宾语的类别

7 现代汉语的双宾语结造

8 动词后面时量成分与名词的先后次序

9 含程度补语的述补结构

Tác giả : 马庆株

Nhà xuất bản: 北京大学出版社

Năm xuất bản: 2005

ISBN: 9787301080108

Đăng kí cá biệt: C.00295

Nội dung: 《汉语动词和动词性结构》(1编)是南开大学教授马庆株关于汉语动词和动词性结构的著作,获国家社会科学基金项目优秀成果三等奖和全国高等学校人文社会科学研究优秀成果二等奖,其中《自主动词和非自主动词》曾获北京大学王力语言学奖,《汉语动词和动词性结构》(1编)所收著作还4次获天津市社会科学优秀成果奖。动词和动词性结构的研究,f是现代汉语语法研究的热点。《汉语动词和动词性结构》(1编)讨论了动词的两个分类系统:时量类系统和自主非自主系统,讨论了持续非持续、自主非自主、程度等语义、语法范畴;描写了动宾、双宾、动补等动词性结构。《汉语动词和动词性结构》(1编)对于多种与动词有关的歧义现象作了细致的分析,从几个方面对动词的语义特征作了说明。从分析方法和开掘深度上看,《汉语动词和动词性结构》(1编)是20世纪80年代现代汉语动词研究的有代表性的重要成果。

4. 汉语教学虚词辨析

Bìa sách

C:\Users\HongHa\Desktop\41CGXcUJlZL._SX340_BO1,204,203,200_.jpg

Mục lục


Tác giả :  金立鑫

Nhà xuất bản:  北京大学出版社

Năm xuất bản: 2006

ISBN: 9787301079997

Đăng kí cá biệt : C.00298

Nội dung: 国内语言学的研究如何和对外汉语教学结合起来,近年来受到大部分语言学者的重视。一方面是因为对外汉语可以用来检验语言学理论的价值,另一方面也是因为语言教学对语言学理论有所要求。在很多学科领域,应用性研究都直接或间接地推动了理论研究的发展。 理论是什么?理论是对研究对象的解释。语言学理论是对语言现象的解释。因此,所有的理论都应该是具体的,都应该是能够直接用来解释具体对象的。也就是说理论是能够解决问题的。 《对外汉语教学虚词辨析》与其他有关的词的研究最大的区别是,把在意义和语法功能上比较接近的词进行对比,考察其使用规则,以此作为研究和突破的重点。即,通过意义上成对的词的比较来描写它们之间的区别,描写它们在句法分布上的差别,从而揭示它们在句法上的不同的使用条件。

5.现代汉语虚词讲义

Bìa sách

C:\Users\HongHa\Desktop\xiandai-hanyu-xuci-jiangyi-contemporary-chinese-function-words.jpg

Mục lục

第一单元 副词

 1. 时间副词

 2. 范围副词

 3. 成都副词

 4. 频率副词

 5. 否定、肯定副词

 6. 语气副词

 7. 方式、情态副词

第二单元 介词

 1. 引出时间、处所、方向的介词

 2. 引出对象的介词

 3. 引出根据、原因的介词

第三单元 连词

 1. 表示并列、选择关系的关联词语

 2. 表示承接、递进关系的关联词语

 3. 表示因果、条件关系的关联词语

 4. 表示转折、让步关系的关联词语

 5. 表示假设、目的关系的关联词语

 6. 关联词语在复句中的位置

第四单元 助词

 1. 结构助词

 2. 动态助词

 3. 语气助词

Tác giả :  李晓琪

Nhà xuất bản:  北京大学出版社

Năm xuất bản: 2005

ISBN: 9787301085400

Đăng kí cá biệt : C.00301

 

Nội dung: 《现代汉语虚词讲义》把课堂讲授过程中的各种练习参考答案作了附录的列在书后。此外,《现代汉语虚词讲义》还设计了二十一个课后练习,也附有练习参考答案。使用本讲义的教师可以根据教学的需要和课时,自由选择课内容和练习,而不必每一部分都讲授。汉语是虚词特别丰富的语言,这是由汉语特性决定的。汉语的虚词是封闭的,包括极不常用的不过1000个左右,掌握汉语几百个常用虚词的意义和用法,可以说是学好汉语的关键。《现代汉语虚词讲义》做到了删繁就简,突出重点,每个条目的内容不求全,不求深,只求能够解决留学生的实际问题,但又不是仅仅强调实践一方面,而是用第二语言学习理论统摄全局。全书以学生为主体,在编排上尽量调动学生的积极性,一个明显的特点是突出循环练习的重要性,通过练习总结出规律,再回到练习去巩固,最后安排课后练习重复深化,作出讲评进一步提高。多次循环练习是对外汉语教学的很重要的练习手段,关键是每次循环都必须有所深化,有所提高,这是不容易做到的。这部《现代汉语虚词讲义》中以说是已经达到了这样的要求,为今后编写对外汉语其他方面的教材树立了榜样。


ĐĂNG NHẬP

LIÊN KẾT NGOÀI

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714