GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 113 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. The ultimate phrasal verb book

Tác giả: Hart, Carl W.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hauppauge, N.Y. : Barron's, c1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (2).

2. Morpheme order and semantic scope : word formation in the Athapaskan verb

Tác giả: Rice, Keren.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Sample text | Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [497.2] (3).

3. English speech act verbs : a semantic dictionary

Tác giả: Wierzbicka, Anna.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Sydney ; Orlando : Academic Press, c1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

4. Phrasal Verb Organiser with Mini- Dictionary

Tác giả: Flower, John; Hill, Jimmie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : LTP Language, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [423] (2).

5. Trouble with Verbs : Guided discovery materials, exercises and teaching tips at elmentary and intermediate levels

Tác giả: Bolton, D; Goodey, Noel.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : DELTA, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (2).

6. Как строится русский глагол? : Особенности формообразования: морфология, ударение

Tác giả: Белякова, Н.Н.

Ấn bản: 2-е издKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Санкт-Петербург Златоуст 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [491.75] (3).

7. Глаголы движения в русском языке Для говорящих на англ. языке

Tác giả: Муравьева Л.С. Лариса Степановна.

Ấn bản: 9-е изд. испрKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Москва Русский язык 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [491.75] (1).

8. The Complementation of the English Distransitive, Complex Transitive Verbs and the equivalents in Vietnamese = Bổ tố của động từ ngoại hướng kép, động từ ngoại hướng phức trong tiếng Anh và sự biểu đạt tương đương trong tiếng Việt. M.A. Thesis

Tác giả: Lê, Phương Thảo; Phan, Văn Quế.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

9. A Contrastive Analysis of Sematico- Structural Features of Multi-Word Verbs in English and Vietnamese

Tác giả: Nguyễn, Đình Chương; Võ, Đại Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

10. Verb Forms in English and Their Difficulties for Vietnamese Learners = Các dạng động từ trong tiếng Anh và các khó khăn mà người Việt gặp phải khi học tiếng Anh .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Trịnh, Minh Hằng; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1997Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1997 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

11. The English ING-participles and Its Use in the Sentence (in Contrastive Analysis with the Vietnamese Equivalents = Phân từ -ING trong tiếng Anh và cách sử dụng trong câu (đối chiếu qua tiếng Việt) .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Dự; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1997Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1997 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

12. English Non-Finite Verb Phrases in a Contrastive Analysis with Vietnamese = Cấu trúc của cụm động từ không ngôi số trong tiếng Anh so sánh đối chiếu với tiếng Việt .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Hương; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1997Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1997 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

13. Particles in Combination with 20 Common Verbs and Their Vietnamese Equivalents = Các tiểu từ trong các kết hợp của 20 động từ thông dụng trong tiếng Anh và các yếu tố tương đương trong tiếng Việt

Tác giả: Võ, Thị Thanh Điệp; Nguyễn, Văn Chiến; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1998Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1998 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

14. On the Role of the Verb Phrase in English Sentence Structures (through contrastive analysis with Vietnamese) = Vai trò của động ngữ trong cấu trúc câu tiếng Anh (phân tích đối chiếu với tiếng Việt) .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Trần, Hữu Phúc; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1998Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1998 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

15. A Study on Positive and Negative Politeness Strategies in the Conversational Activities of the Course Books Headways : M.A. Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Lê, Thị Thuý Hà; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Applied Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (2).

16. Complex Transitive Verbs in English and Vietnamese = Ngoại động từ phức trong tiếng Anh và tiếng Việt .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Mộng Lương; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2000Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2000 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

17. The Use of English Primary Auxiliary Verbs (In Contrastive Analysis with the Vietnamese Equivalents)

Tác giả: Nguyễn, Hương Giang; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

18. Modality and Modal Auxiliaries: A Systemic Comparison of English and Vietnamese = Tính hình thái và động từ tình thái tiếng Anh so sánh với tiếng Việt: 5.04.09 .M.A. Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Đỗ, Hữu Huyến; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1999Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1999 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

19. A Possible Paradigm of Expressing Obligation through English Modal Verbs Must, Should, Have to = Các mẫu câu tiếng Anh diễn đạt sự đề nghị có các trợ động từ Must (cần phải), Should (nên), Have to (cần phải) .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Dương Nguyên Châu; Thái, Duy Bảo.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1999Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1999 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

20. Word Order in English and Vietnamese Verb Phrases: A Contrastive Analysis = Trật tự từ trong động ngữ tiếng Anh: phân tích đối chiếu với tiếng Việt. M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Phạm, Thị Tuyết Hương; Vũ, Ngọc Tú.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714