GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 75 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Tuyển các bài viết về đề tài dịch : đã đăng trong các số nội san

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNNHN, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (1).

2. Thông tin khoa học : lưu hành nội bộ

Tạp chí gốc: Thông tin khoa học.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-DHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [405] (2).

3. Tuyển các bài viết về đề tài dịch : đã đăng trong các số Nội san Ngoại ngữ 1995-2001 và Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội 2002-2004. Quyển 1

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

4. Tuyển các bài viết về đề tài dịch : đã đăng trong các Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống năm 1998-2005. Quyển 2

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

5. Nghiên cứu dịch thuật : sách nghiên cứu dùng cho sinh viên hệ dịch, sinh viên ngoại ngữ những năm cuối, học viên cao học và nghiên cứu sinh các chuyên ngành ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng

Tác giả: Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : KHXH, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (6).

6. A Study on the English- Vietnamese Translation of Typical Passive Expressions in Road and Bridge Engineering Texts = Nghiên cứu về dịch Anh - Việt lối nói bị động điển hình trong văn bản chuyên ngành xây dựng cầu đường. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Tuyến; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis Applied Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (2).

7. A Study on the English- Vietnamese Translation of the Terminoloy in the Materials for Electronics and Electrical Engineering = Cách dịch Anh - Việt các thuật ngữ chuyên ngành điện - điện tử. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Bắc; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis Applied Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (2).

8. Difficulties for E.F.L. Students at I.I.R. in Interpreting International Relation Affairs = Những khó khăn của người học tiếng Anh ở ĐH Ngoại giao trong việc dịch ngôn ngữ quan hệ quốc tế .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Trần, Thị Thanh Liên; Nguyễn, Phương Sửu.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1998Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1998 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

9. A Study on the English-Vietnamese Translation of Medical Terms in the Coursebook for the Students of Haiphong Medical College = Cách dịch Anh - Việt các thuật ngữ Y khoa trong giáo trình dành

Tác giả: Nguyễn, Thị Ánh Hồng; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

10. Đặc điểm thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức và cách chuyển dịch thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức sang tiếng Việt : Luận văn ThS Ngôn ngữ học: 05.04.08

Tác giả: Lê, Hoài Ân; Nguyễn, Hồng Cổn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường ĐHKHXH&NV, 2003Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [438] (1).

11. Kỷ yếu Hội thảo: "Công tác dịch thuật và đào tạo cử nhân phiên biên dịch" lần thứ nhất = Proceedings of the first conference on "Translation-Interpretation and translator-interpreter training"

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Huế, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (3).

12. Thông tin khoa học : Việt ngữ học; Nghiên cứu đối chiếu; Phương pháp giảng dạy; Dịch thuật; Văn hoá bản ngữ; Công nghệ trong dạy - học. Số 1-2007

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495922] (9).

13. Lý thuyết và thực tiễn dịch thuật Anh - Việt: một số vấn đề về lý luận và phương pháp cơ bản : Đề tài nghiên cứu cấp ĐHQG

Tác giả: Lê, Hùng Tiến; Nguyễn, Phương Trà; Đỗ, Minh Hoàng.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

14. Thông tin khoa học : Việt ngữ học. Nghiên cứu đối chiếu. Phương pháp giảng dạy. Dịch thuật. Văn hoá bản ngữ. Công nghệ trong dạy - học. Số 2

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [405] (4).

15. Thông tin khoa học : Việt ngữ học. Nghiên cứu đối chiếu. Phương pháp giảng dạy. Dịch thuật. Văn hoá bản ngữ. Công nghệ trong dạy - học. Số 3

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [405] (4).

16. Thông tin khoa học : Việt ngữ học. Nghiên cứu đối chiếu. Phương pháp giảng dạy. Dịch thuật. Văn hoá bản ngữ. Công nghệ trong dạy - học. Số 4

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [405] (7).

17. Những vấn đề ngôn ngữ và dịch thuật

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : ĐHNN-ĐHQGHN, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (1).

18. A study on the equivalence between English and Vietamese translation of insurance term in us health insurance plans = Nghiên cứu tương đương trong cách dịch Anh - Việt các thuật ngữ bảo hiểm trong các chương trình bảo hiểm sức khỏe Mỹ. M.A Mino

Tác giả: Vũ, Thị Thanh Yến; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2008Ghi chú luận văn: M.A Minor Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages, Vietnam National University, Hanoi, 2008 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (2).

19. Thông tin khoa học : Ngôn ngữ học đại cương. Việt ngữ học. Nghiên cứu đối chiếu. Phương pháp giảng dạy. Dịch thuật. Văn hoá bản ngữ. Công nghệ trong dạy - học. Số 5

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [405] (3).

20. Thông tin khoa học : Ngôn ngữ học đại cương. Việt ngữ học. Nghiên cứu đối chiếu. Phương pháp giảng dạy. Dịch thuật. Văn hoá bản ngữ. Công nghệ trong dạy - học. Số 6

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [405] (5).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714