GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 53 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Computing in linguistics and phonetics : introductory readings

Tác giả: Roach, Peter (Peter John).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; San Diego : Academic, c1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410/.285] (8).

2. Network-based language teaching : concepts and practice

Tác giả: Kern, Richard (Richard Geyman); Warschauer, Mark.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.00285] (4).

3. Computer education for teachers : integrating technology into classroom teaching

Tác giả: Sharp, Vicki F.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [370] (6).

4. Annual Editions: Computers in Education 04/05

Tác giả: Bishop,Dwight; Hirschbuhl, John J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: [New York] : McGrawhill 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [658.05] (2).

5. Using computers in the language classroom

Tác giả: Jones, Christopher; Fortescue, Sue.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Longman, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418028] (1).

6. Обучение русской граматике вънамских студентов- филологов с полъзованием компътера (началъный етапе) = Dạy ngữ pháp tiếng Nga cho sinh viên Việt Nam chuyên ngữ có sử dụng máy tính (giai đoạn đầu). Диссертация : 5.07.02

Tác giả: Đặng, Ngọc Đức; Đỗ, Đình Thống.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 2002Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [491.75] (2).

7. Concordances in the classroom : a resource book for teachers

Tác giả: Tribble, Chris; Jones, Glyn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Harlow : Longman, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.78] (3).

8. 语言的认知研究和计算分析 yu yan de ren zhi yan jiu he ji suan fen xi = Nghiên cứu ngôn ngữ tri nhận và phân tích máy tính

Tác giả: Soái, Dụ Lâm 袁,毓林 yuan yu lin.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: 北京 : 北京大学出版社, 1998Nhan đề dịch: Nghiên cứu ngôn ngữ tri nhận và phân tích máy tính /.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401] (3).

9. ICT, integrating computers in teaching : creating a computer-based language-learning environment

Tác giả: Barr, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : P. Lang, c2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.00285] (5).

10. Pattern classification

Tác giả: Duda, Richard O; Hart, Peter E. (Peter Elliot); Stork, David G.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Wiley, 2007Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description | Table of Contents Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [006.4] (7).

11. Computer in education 04/05

Tác giả: Hirschbuhl, John J.

Ấn bản: 11th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston : McGraw-Hill, c2004Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [370285] (4).

12. Renforcement de la compétence de compréhension écrite assisté par l'ordinateur. Diplôme Master en Science de l'éducation

Tác giả: Bui, Thi Nu; Trần, Đình Bình.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : École Supérieure de Langues Étrangères, 2007Ghi chú luận văn: Diplôme Master -- École Supérieure de Langues Étrangères. Université Nationale de Hanoi, 2007 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4480071] (2).

13. Computational and quantitative studies

Tác giả: Halliday, M. A. K. (Michael Alexander Kirkwood); Webster, Jonathan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Continuum, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410/.285] (8).

14. Corpus linguistics : readings in a widening discipline

Tác giả: McCarthy, Diana; Sampson, Geoffrey.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : Continuum, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410/.285] (6).

15. A study on the reliability of the final achievement computer-based MCQS test 1 for the 4th semester non-English major at Hanoi University of Business and Technology = Đánh giá độ tin cậy của bài thi trặc nghiệm thứ nhất trên máy tính cuối kỳ 4

Tác giả: Nguyễn, Thị Việt Hà; Nguyễn, Thu Hiền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2008Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Methodology -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2008 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4280076] (2).

16. Blended learning : using technology in and beyond the language classroom

Tác giả: Sharma, Pete; Barrett, Barney.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Macmillan, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.00285 | 2 22] (6).

17. User-centered computer aided language learning [electronic resource]

Tác giả: Zacharia, Giorgos; Zaphiris, Panayiotis. -- IGI Global

Tạp chí gốc: Idea GroupKiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Hershey, PA : Information Science Pub., c2006Nguồn trực tuyến: InfoSci-Books - Full text online Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418.00285 | 222] (6).

18. Обучение грамматике студентов-нефилологов по учебнику "Русский Язык для всех" с помощью компьютера в Тхайбинском педучилище = Dạy ngữ pháp tiếng Nga cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình theo sách "Tiếng Nga dành cho

Tác giả: Nguyễn, Thị Hằng; Đặng, Ngọc Đức.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 2009Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 2009 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [491.75] (2).

19. Network-based language teaching : concepts and practice

Tác giả: Kern, Richard (Richard Geyman); Warschauer, Mark.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.00285] (2).

20. ICT, integrating computers in teaching : creating a computer-based language-learning environment

Tác giả: Barr, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : P. Lang, c2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.00285] (3).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714