GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 45 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. A glossary of morphology

Tác giả: Bauer, Laurie.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, c2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [415] (5).

2. Language and understanding

Tác giả: Brown, Gillian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.9 | 2] (3).

3. The language of evaluation : appraisal in English

Tác giả: Martin, J. R; White, P. R. R. (Peter Robert Rupert).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Palgrave Macmillan, 2005Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1/43] (11).

4. A glossary of applied linguistics

Tác giả: Davies, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Edinburgh : Edinburgh University Press, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.001/4 | 2 22] (4).

5. Multilingual glossary of language testing terms

Tác giả: Milanovic, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.0076] (4).

6. Increase your vocabulary

Tác giả: Lacey, C; Mahood, J; Trench, J; Vanderpump, E.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (3).

7. A Study on the Translation of IFA Terminology Between English and Vietnamese = Nghiên cứu vấn đề dịch thuật ngữ mỹ thuật công nghiệp giữa tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Mai; Nguyễn, Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (1).

8. A Study on the English- Vietnamese Translation of the Terminoloy in the Materials for Electronics and Electrical Engineering = Cách dịch Anh - Việt các thuật ngữ chuyên ngành điện - điện tử. M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Bắc; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis Applied Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428] (2).

9. A Study on Derivational Antonyms in English in Term of Word Formation and Meanings : M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Nguyễn, Thị Hà; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

10. A Case Study on the Economic Textbooks = Nghiên cứu cách dịch thuật ngữ chuyên ngành kinh tế. M.A Minor Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Hoàng, Thị Bảy; Nguyễn, Xuân Thơm.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

11. A Study on the English-Vietnamese Translation of Medical Terms in the Coursebook for the Students of Haiphong Medical College = Cách dịch Anh - Việt các thuật ngữ Y khoa trong giáo trình dành

Tác giả: Nguyễn, Thị Ánh Hồng; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

12. Обyчение финансово- бухгалтеркой терминологии студентов Ханойского Учётно- финансового Института на провинутом этапе

Tác giả: Bùi, Bá Luy; Đỗ, Đình Tống.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 2000Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 2000 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [491781] (2).

13. Финансово- крединая терминология в лингвометодическом расмотрении = Thuật ngữ tài chính - tín dụng dưới góc độ ngôn ngữ - phương pháp. Диссертация: 5.07.02

Tác giả: Phạm, Thị Bích Loan; Nguyễn, Đình Luận.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 2001Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [491781] (2).

14. Лингвистические основы в создании системы руско-вьнамских терминов по ракетно- радиолокационной специальности = Những cơ sở ngôn ngữ học trong việc xây dựng hệ thống thuật ngữ Nga-Việt chuyên ngành tên lửa Ra-đa. Диссертация: 5.04.09

Tác giả: Đặng, Văn Hoạch; Nguyễn, Tùng Cương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 2005Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4917001] (2).

15. Руские фразеолопизмы со значением “сметри” в сопоставление с вьетнамскими эквивалентами = . Диссертация: 5.04.09

Tác giả: Phạm, Văn Phong; Đinh, Thị Thu Huyền.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Институт Иностранных Языков, 2006Ghi chú luận văn: Диссертация -- Институт Иностранных Языков. Ханойский Государственный Университет, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [491.71] (2).

16. Đặc điểm thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức và cách chuyển dịch thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức sang tiếng Việt : Luận văn ThS Ngôn ngữ học: 05.04.08

Tác giả: Lê, Hoài Ân; Nguyễn, Hồng Cổn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường ĐHKHXH&NV, 2003Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [438] (1).

17. Từ điển kỹ thuật tổng hợp Anh - Việt : khoảng 80.000 thuật ngữ = English - Vietnamese polytechnical dictionary : about 80.000 entries

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1991Nhan đề song song: English-Vietnamese polytechnical dictionary.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [423] (1).

18. Nghiên cứu thuật ngữ về kiểm toán tiếng Đức và phương thức chuyển dịch chúng sang tiếng Việt : Đề tài nghiên cứu khoa học

Tác giả: Lê, Hoài Ân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [430] (1).

19. La formation en questions : Texte imprimé

Tác giả: Galisson, Robert; Puren, Christian.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Paris : CLÉ international, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [411] (3).

20. Improving students’ acquisition of medical terms in the University of Odonto-stomatology through a teacher-made reading program: an experimental study = Nghiên cứu thực nghiệm về việc nâng cao hiệu quả tiếp thụ thuật ngữ y học cho sinh viên Trư

Tác giả: Phạm, Thị Thanh Thuỷ; Nguyễn, Văn Độ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2008Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Language education -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2008 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [4284071] (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714