GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 128 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Chương trình đào tạo đại học ngành tiếng Đức : ban hành theo quyết định số 1165/ĐT-NTCT ngày 11/10/2005 của Hiệu trưởng Trường ĐHNN - ĐHQGHN

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [378597] (1).

2. Đặc điểm thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức và cách chuyển dịch thuật ngữ kiểm toán tiếng Đức sang tiếng Việt : Luận văn ThS Ngôn ngữ học: 05.04.08

Tác giả: Lê, Hoài Ân; Nguyễn, Hồng Cổn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Trường ĐHKHXH&NV, 2003Ghi chú luận văn: Luận văn ThS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [438] (1).

3. Nghiên cứu thuật ngữ về kiểm toán tiếng Đức và phương thức chuyển dịch chúng sang tiếng Việt : Đề tài nghiên cứu khoa học

Tác giả: Lê, Hoài Ân.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: H., 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [430] (1).

4. Crosslinguistic variation in system and text : a methodology for the investigation of translations and comparable texts

Tác giả: Teich, Elke.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [410] (6).

5. Tout sur les verbes allemands [Multimédia multisupport]

Tác giả: Dalmas, Martine; Ollivier-Caudray, Marie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Paris : Larousse, DL 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [435] (1).

6. Übersetzer als Entdecker: Ihr Leben und Werk als Gegenstand translationswissenschaftlicher und literaturgeschichtlicher Forschung

Tác giả: Kelletat, Andreas F; ; Tashinskiy, Aleksey.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Berlin.: Frank & Timme GmbH, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. Dialog als Prinzip: Für eine emanzipatorische Praxis und Didaktik des Dolmetschens

Tác giả: Kadrić, Mira; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tübingen: Narr, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

8. Filmtitel im interkulturellen Transfer

Tác giả: Bouchehri, Regina; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Berlin: Fank & Timme GmbH, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. em: Übungsgrammatik: Deutsch als Fremdsprache

Tác giả: Hering, Axel; ; Matussek, Magdalena; Perlmann-Balme, Michaela.

Ấn bản: 1. auflage.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Müchen: Hueber, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

10. Deutsch für Besserwisser A1: Typische Fehler verstehen und vermeiden

Tác giả: Billina, Anneli; .

Ấn bản: 1. auflage.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Müchen: Hueber, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

11. Grundkurs Sprachwissenschaft

Tác giả: Lüdeling, Anke; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Stuttgart: Klett Lerntraining, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

12. Deutsch für Besserwisser A2: Typische Fehler verstehen und vermeiden

Tác giả: Billina, Anneli; .

Ấn bản: 1. auflage.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Müchen: Hueber, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

13. Inferentielle Pragmatik: Zur Theorie der Sprecher-Bedeutung

Tác giả: Rolf, Eckard; .

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Berlin: Erich Schmidt, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

14. Wörter zur Wahl: Wortschatzübungen: Deutsch als Fremdsprache

Tác giả: Ferenbach, Magda; ; Schüßler, Ingrid.

Ấn bản: 1.auflage.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

15. Übungen zum Wortschatz der deutschen Schriftsprache: Niveau A2-C1

Tác giả: Turtur, Ursula; .

Ấn bản: 1. auflage.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Meckenheim: Liebaug-Dartmann, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

16. Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell: Die gelbe aktuell

Tác giả: Dreyer, Hilke; ; Schmitt, Richard.

Ấn bản: 2.auflage.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Müchen: Hueber, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

17. Übungsgrammatik für die Mittelstufe: Niveau B1-C1: Deutsch als fremdsprache

Tác giả: Hering, Axel; ; Matussek, Magdalena; Perlmann-Balme, Michaela.

Ấn bản: 1.auflage.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Müchen: Hueber, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

18. Neue Einführung in die Literaturwissenschaft : aktive analytische und produktive Einübung in Literatur und den Umgang mit ihr ; ein systematischer Kurs ; (für die Hochschule, für Schulen, zum Selbststudium)

Tác giả: Waldmann, Günter.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Baltmannsweiler : Schneider-Verl. Hohengehren, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [430] (2).

19. Das lesen wir alle gern. Wiener Sagen : Gereimtes und Nichtgereimtes für die dritte Schulstufe

Ấn bản: 1. Aufl.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Wien : Jugend und Volk, 1974Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

20. русско-немецкий словарь : 22000 слов

Ấn bản: 29-е изд., стереотип.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: м.: русский язык, 1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714