GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 69 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Understanding English semantics

Tác giả: Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401.43] (7).

2. Phân tích diễn ngôn: một số vấn đề lí luận và phương pháp

Tác giả: Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : ĐHQGHN, 2003Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401] (8).

3. Prohibiting in English and Vietnamese = Lời cấm đoán trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A. Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Dương, Thị Thực; Nguyễn Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (2).

4. An Analysis of Letters of Invitation for Bids in English and Vietnamese

Tác giả: Trần, Hương Giang; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

5. An Investigation into Implicature and Interpreting it in Everyday Conversation

Tác giả: Trịnh, Thị Thơm; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

6. An Analysis of Topical Cohesion in English Socio- Political news Discourse : M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Trọng Du; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

7. A Study on Epistemic Lexical Expressions in English : M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Bích Ngọc; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.1] (2).

8. A Critical Discourse Analysis of President Bush’s Ultimatum to President Saddam Hussein = Tối hậu thư của Tổng thống Bush gửi Tổng thống Sađam. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hà--; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

9. A Critical Discourse Analysis of News Coverage of Iraq War in English and Vietnamese = Phân tích cách đưa tin về cuộc chiến tranh Irắc trong tiếng Anh và tiếng Việt từ góc độ phân tích diễn ngôn phê phán. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Nguyễn, Thị Lan Hương; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

10. An Analysis on International Convention in English = Nghiên cứu diễn ngôn công ước quốc tế .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Tô, Việt Thu; Nguyễn Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [401] (2).

11. Complaining and Responding in English and Vietnamese in Terms of What Has Been Done and What Has Not Been Done = Cách biểu đạt sự phàn nàn và cách đáp lại trong tiếng Anh và tiếng Việt trên phương diện những gì đã làm được và không làm được. M

Tác giả: Bùi, Quang Thuấn; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1998Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1998 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (2).

12. An Analysis on Business Contract Discourse in English and Vietnamese = Phân tích ngôn bản tiếng Anh và tiếng Việt trong các hợp đồng. M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Đỗ, Thu Huyền; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2000Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2000 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808042] (1).

13. Numeratives Functioning as Head in English Discourse with Reference to Vietnames = Từ định lượng trong tiếng Anh đối chiếu với các yếu tố tương đương trong tiếng Việt. M.A. Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Vũ, Thị Chi; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2000Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2000 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [422] (2).

14. The Form and Meaning of Lexical Verb

Tác giả: Nguyễn, Công Tùng Linh; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2000Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2000 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

15. Conjunctions in English Discourse with Reference to Vietnamese = Liên từ trong ngôn bản tiếng Anh đối chiếu với các yếu tố tương đương trong tiếng Việt. M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Trương, Thị Thanh Thuỷ; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2000Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2000 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

16. Words Denoting Visual Perception in English: “See”, “Look”, “Watch” (An English- Vietnamese Contrastive Analysis) = Các từ biểu thị hành động thụ cảm bằng thị giác trong tiếng Anh

Tác giả: Doãn, Hoàng Mai; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.1] (2).

17. News Reporting

Tác giả: Phan, Thị Hương; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

18. A Study of Discourse Properties of English Brief News Headlines = Đặc điểm diễn ngôn của tiêu đề tin ngắn tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Vũ, Thị Việt Hương; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

19. Analysis of Content Cohesion in English Sports News Discourse = Phân tích liên kết nội dung trong diễn ngôn tin thể thao tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Bùi, Thị Xuân Linh; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National Universty, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

20. An Insight into the Structure of Incident Reports in English = Nghiên cứu về cấu trúc bản tin thiên tai trên báo tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Lê, Thị Hồng Vân; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714