GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 19 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 이순신과 임진왜란 2 : 신 에게는 아직도 열두 척 의 배 가 남아 있나이다

Tác giả: 이 순신; 역사; 연구회; 지음; 정 광수.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Pibong Ch'ulp'ansa, 2005-2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: 951.95.

2. 삼국 시대 사람들 은 어떻게 살았을까 = Samguk sidae saramdŭl ŭn ŏttŏk'e sarassŭlkka

Tác giả: 한국 역사 연구회 지음[Han'guk Yŏksa Yŏn'guhoe].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 청년사, Ch'ŏngnyŏnsa, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

3. 고려시대사람들은어떻게살았을까 1 / Koryŏ sidae saramdŭl ŭn ŏttŏk'e sarassŭlkka 1

Tác giả: 한국역사연구회지음[Han'guk Yŏksa Yŏn'guhoe].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 청년사, Ch'ŏngnyŏnsa, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

4. 조선 시대 사람들 은 어떻게 살았을까 1 = Chosŏn sidae saramdŭl ŭn ŏttŏke sarassŭlkka 1

Tác giả: 한국 역사 연구회 지음[Han'guk Yŏksa Yŏn'guhoe].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 청년사, Ch'ŏngnyŏnsa, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

5. 조선 시대 사람들 은 어떻게 살았을까 2 = Chosŏn sidae saramdŭl ŭn ŏttŏke sarassŭlkka 2

Tác giả: 한국 역사 연구회 지음[Han'guk Yŏksa Yŏn'guhoe].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 청년사, Ch'ŏngnyŏnsa, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

6. 고려시대사람들은어떻게살았을까 2 / Koryŏ sidae saramdŭl ŭn ŏttŏk'e sarassŭlkka 2

Tác giả: 한국역사연구회지음[Han'guk Yŏksa Yŏn'guhoe].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 청년사, Ch'ŏngnyŏnsa, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

7. 우리 는 지난 100년 동안 어떻게 살았을까 1 / Uri nŭn chinan 100-yŏn tongan ŏttŏk'e sarassŭlkka 1

Tác giả: 연구회 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 역사 비평사, Yŏksa Pip'yŏngsa, 1998-1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

8. 우리 는 지난 100년 동안 어떻게 살았을까 2 / Uri nŭn chinan 100-yŏn tongan ŏttŏk'e sarassŭlkka 2

Tác giả: 연구회 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 역사 비평사, Yŏksa Pip'yŏngsa, 1998-1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

9. 교양인을 위한 우리 한문 - 인터넷교보문고

Tác giả: 우리한문연구회 지음; 박 영준 지음; 시 정곤; 박 영준.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 495.71.

10. 우리 는 지난 100년 동안 어떻게 살았을까 3 = Uri nŭn chinan 100-yŏn tongan ŏttŏk'e sarassŭlkka 2

Tác giả: 연구회 지음[Han'guk Yŏksa Yŏn'guhoe].

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 역사 비평사, Yŏksa Pip'yŏngsa, 1998-1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

11. 술술 넘어가는 우리 역사 4 = [Sulsul nŏmŏganŭn uri yŏksa 4]

Tác giả: -- Hanuri Yŏksa Toksŏ Yŏnʼguhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul Tŭkpyŏlsi : 해 와 나무, Hae wa Namu, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

12. 술술 넘어가는 우리 역사 5 = [Sulsul nŏmŏganŭn uri yŏksa 5]

Tác giả: -- Hanuri Yŏksa Toksŏ Yŏnʼguhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul Tŭkpyŏlsi : 해 와 나무, Hae wa Namu, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

13. 술술 넘어가는 우리 역사 2 = [Sulsul nŏmŏganŭn uri yŏksa 2]

Tác giả: -- Hanuri Yŏksa Toksŏ Yŏnʼguhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul Tŭkpyŏlsi : 해 와 나무, Hae wa Namu, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

14. 술술 넘어가는 우리 역사 3 = [Sulsul nŏmŏganŭn uri yŏksa 3]

Tác giả: -- Hanuri Yŏksa Toksŏ Yŏnʼguhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul Tŭkpyŏlsi : 해 와 나무, Hae wa Namu, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

15. 술술 넘어가는 우리 역사 1 = [Sulsul nŏmŏganŭn uri yŏksa 1]

Tác giả: -- Hanuri Yŏksa Toksŏ Yŏnʼguhoe

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul Tŭkpyŏlsi : 해 와 나무, Hae wa Namu, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

16. 삼국시대 사람들은 어떻게 살았을까 = [Samguk sidae saramdŭl ŭn ŏttŏk'e sarassŭlkka]

Tác giả: Han'guk-Yŏksa-Yŏn'guhoe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 청년사 P'aju : Ch'ŏngnyŏnsa, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

17. 한국 역사 = [Han'guk yŏksa]

Tác giả: Han'guk Yŏksa Yŏn'guhoe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 역사 비평사, Yŏksa Pip'yŏngsa, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

18. 이 순신 과 임진 왜란 : 신 에게는 아직도 열두 척 의 배 가 남아 있나이다 1 = Yi Sun-sin kwa Imjin Waeran : sin egenŭn ajikto yŏltu ch'ŏk ŭi pae ka nama innaida 1

Tác giả: Kwang-su Chŏng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 비봉 출판사, Pibong Ch'ulp'ansa, 2005-2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

19. 조선시대사람들은어떻게살았을까 = Chosŏn sidae saramdŭl ŭn ŏttŏk'e sarassŭlkka

Tác giả: Han'guk Yŏksa Yŏn'guhoe.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 청년사, Ch'ŏngnyŏnsa, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Tầng 2 C3 khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TV02B3_P101 .

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Cơ sở 1: P101 - Tầng 1 nhà B3
ĐT: 04 66808743
Cơ sở 2: Tầng 2 nhà C3 khoa Pháp
ĐT: 02466808743 - 02466808714