GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian: 8:00 - 17:00
 (Phục vụ cả buổi trưa)
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 250 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
161. 越南学生初级汉语学习中“跟”、“和”、“对”对象类介词的偏误分析= Phân tích lỗi sai khi học các giới chỉ đối tượng "Gen", "He", "Dui" trong tiếng Hán của sinh viên Việt Nam giai đoạn sơ cấp : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 14 10

Tác giả: Vũ, Lưu Ly.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.181] (1).

162. 现代汉语‘比’字句及其相关问题研究= Nghiên cứu câu chữ "bi" trong tiếng Hán hiện đại và những vấn đề liên quan. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04

Tác giả: Trần, Cẩm Ninh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.182] (1).

163. 现代汉语烹饪类动词研究(与越南语相对应的动词对比)= Nghiên cứu nhóm động từ nấu nướng trong tiếng Hán hiện đại (So sánh với nhóm động từ tương ứng trong tiếng Việt) .Luận văn ThS: Ngôn ngữ học: 60 22 02 04

Tác giả: Hồ, Thị Nguyệt Thắng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.182] (1).

164. 越南学生使用现代汉语动态助词“着”偏误分析及教学对策= Phân tích lỗi sai của học sinh Việt Nam trong quá trình sử dụng trợ từ động thái “着” và đối sách dạy học : Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 14 10 11

Tác giả: Nguyễn, Thị Nguyệt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.181] (1).

165. 《汉语水平汉字等级大纲》字表部件考察及教学建议= Khảo sát các bộ kiện trong bảng chữ Hán của "" Khung trình độ chữ Hán HSK" và giải pháp giảng dạy. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 14 01 11

Tác giả: Nguyễn, Thị Hà Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.181] (1).

166. 以修辞方式构成的现代汉语经贸词语之研究及其汉译越考察= Nghiên cứu đặc điểm từ ngữ thương mại được hình thành bằng các phương thức tu từ trong tiếng Hán hiện đại và khảo sát các phương thức chuyển dịch Hán - Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ: 60 22 02 04

Tác giả: Phạm ,Thu Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.182] (1).

167. 越南非专业现代汉语初级阶段词汇教学方法研究 (以越南商业大学为例)= Nghiên cứu phương pháp giảng dạy từ vựng tiếng Hán không chuyên giai đoạn sơ cấp cho sinh viên Việt Nam (Dựa trên dữ liệu của trường Đại học Thương mại). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 14 01 11

Tác giả: Nguyễn, Thùy Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.182] (1).

168. 带有“东、西、南、北”的汉语成语及其越译研究= Nghiên cứu thành ngữ Tiếng Hán chứa thành tố "dong, xi, nán, bei" và việc dịch Hán - Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04

Tác giả: Lưu, Hoàng Yến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.1824] (1).

169. 汉语歇后语特点及其越译方法研究= nghiên cứu đặc điểm yết hậu ngữ trong tiếng Hán và phương pháp dịch sang tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04

Tác giả: Phạm, Hoàng Thọ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.1813] (1).

170. 现代汉语监察术语及其汉越翻译研究= Nghiên cứu thuật ngữ ngành thanh tra trong tiếng Hán hiện đại và vấn đề dịch sang tiếng Việt

Tác giả: Hoàng, Thị Xoan.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.18] (1).

171. 现代汉语“相”的语义及用法特点研究与越南语相对应表达形式考察 = Nghiên cứu đặc điểm ngữ nghĩa và cách dùng của "xiang" trong tiếng Hán hiện đại và khảo sát hình thức biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ: 60 22 02 04

Tác giả: Đặng, Thị Thanh Thủy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.182] (1).

172. 越南学生现代汉语“后”类时间连接成分的偏误分析 = Phân tích lỗi sai của sinh viên Việt Nam trong quá trình sử dụng thành phần liên kết thời gian nhóm từ '后' trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 14 01 11

Tác giả: Nguyễn,Thị Minh Tân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.181] (1).

173. 汉语言文化中带有“牛”的词语与越南语言文化中带有“trâu”/“ bò”的词语之对比分析 = Đối chiếu từ ngữ có yếu tố “牛” trong ngôn ngữ văn hóa Hán với các từ ngữ có yếu tố "Trâu"/ "Bò" trong ngôn ngữ văn hóa Việt Nam. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04

Tác giả: Đỗ, Hữu Hưng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.182] (1).

174. 汉 - 越语性格描述双音节形容词对比研究 = Nghiên cứu về tính từ song âm tiết chỉ tính cách con người trong tiếng Hán hiện đại đối chiếu với tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04

Tác giả: Hoàng, Thị Quế.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.181] (1).

175. 现代汉语时政术语及其越译研究 = Nghiên cứu thuật ngữ thời sự chính trị trong tiếng Hán hiện đại và cách dịch sang tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ: 60 22 02 04

Tác giả: Thạch, Thị Huệ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.1824] (1).

176. 现代汉语贸易书信里拒绝言语行为研究—与越南语对比 = Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ từ chối trong thư tín thương mại tiếng Hán hiện đại (so sánh với tiếng Việt) . Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04

Tác giả: Nguyễn, Thị Quỳnh Trang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.182] (1).

177. 提高军事外语大学现代汉语语音教学现状的策略 = Giải pháp nâng cao chất lượng dạy ngữ âm tiếng Trung Quốc tại Đại học Ngoại ngữ quân sự. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 14 01 11

Tác giả: Đỗ, Thị Hường.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.1813] (1).

178. 现代汉语篇章段落连接研究及其在汉语写作教学中的应用 = Phân tích lỗi sai của một số từ gần nghĩa tiếng Hán thường gặp của học sinh Việt Nam. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 14 01 11

Tác giả: Phạm, Hữu Khương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.182] (1).

179. 现代汉语“玉”词群及含“玉”字的成语研究 = Nghiên cứu về những từ và thành ngữ có chứa chữ "ngọc" trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04

Tác giả: Đỗ, Thị Thúy Hà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2014Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.1824] (1).

180. 现代汉语提问言语行为研究——兼与越南语对比 = Nghiên cứu hành vi hỏi trong tiếng Hán (có đối chiếu với tiếng Việt). Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 02 04

Tác giả: Hoàng, Thanh Hương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : Đại học Ngoại ngữ- ĐHQGHN, 2015Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.183] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714