GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 111 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
21. Language teachers at work : a description of methods

Tác giả: Peck, Antony.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York ; London : Prentice Hall, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.007] (1).

22. Understanding and using English grammar

Tác giả: Azar, Betty Schrampfer.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall Regents, c1999-Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2/4] (1).

23. Professional writing : a short course in writing skills for work

Tác giả: Baddock, Barry.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice Hall, c1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808/.066651] (1).

24. The reader's journal : authentic readings for writers

Tác giả: Rentz, Mark D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Regents/Prentice Hall, c1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808/.0427] (1).

25. Beyond words : an advanced reading course

Tác giả: James, Mark O; Evans, Norman W.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6] (2).

26. Executive skills

Tác giả: Minkoff, Philip.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice Hall, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.06] (1).

27. Second language acquisition in context

Tác giả: Ellis, Rod.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, NJ : Prentice-Hall International, c1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [407] (1).

28. The Prentice Hall reader

Tác giả: Miller, George. -- Prentice-Hall, inc

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808042] (1).

29. American topics : a reading-vocabulary text for speakers of English as a second language

Tác giả: Lugton, Robert C.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (1).

30. Language teaching methodology : a textbook for teachers

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (6).

31. Teaching grammar : form, function and technique

Tác giả: McKay, Sandra.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Newyork : Prentice Hall, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (6).

32. Psychology of adolescence

Tác giả: Garrison, Karl C. (Karl Claudius).

Ấn bản: 4th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York, Prentice-Hall, 1951Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [1367354] (1).

33. Video in action : recipes for using video in language teaching

Tác giả: Stempleski, Susan; Tomalin, Barry.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York, N.Y. : Prentice Hall, 1990Nhan đề song song: Video in action : classroom techniques and resources..Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418/.0078] (6).

34. Discourse across cultures : strategies in world Englishes

Tác giả: Smith, Larry E. -- East-West Center

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Prentice-Hall, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [302.2] (1).

35. Principles and practice in second language acquisition

Tác giả: Krashen, Stephen D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall International, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418007] (6).

36. Existentialism as philosophy

Tác giả: Molina, Fernando R.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall [1962]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [111.1] (1).

37. Great American stories 2 : an ESL/EFL reader : beginning-intermediate to upper-intermediate levels

Tác giả: Draper, C.G.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall Regents, c1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.6/4] (1).

38. Regents english workbook : beginning. Vol 1

Tác giả: Dixson, Robert J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, NewJersey : Prentice Hall Regents, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

39. Test your cultural literacy

Tác giả: Zahler, Diane; Zahler, Kathy A.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : ARCO : Distributed by Prentice Hall Trade, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [973076] (3).

40. Discipline: positive attitudes for learning

Tác giả: Jessup, Michael H; Kiley, Margaret A.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall [1971]Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [373.1/1/02] (5).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714