GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 743 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Future Time Expression in English and in Vietnamese = Cách diễn tả thời gian trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Ngô, Thị Thúy Ngọc; Vũ, Văn Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (2).

2. Word Order in English and Vietnamese Noun Phrases - A Constrastive Analysis : Nghiên cứu đối chiếu trật tự từ trong danh ngữ Anh - Việt. M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Hà, Thị Vân Tiên; Vũ, Ngọc Phúc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.1] (2).

3. Prohibiting in English and Vietnamese = Lời cấm đoán trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A. Linguistics: 5.04.09

Tác giả: Dương, Thị Thực; Nguyễn Hòa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (2).

4. The Complementation of the English Distransitive, Complex Transitive Verbs and the equivalents in Vietnamese = Bổ tố của động từ ngoại hướng kép, động từ ngoại hướng phức trong tiếng Anh và sự biểu đạt tương đương trong tiếng Việt. M.A. Thesis

Tác giả: Lê, Phương Thảo; Phan, Văn Quế.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

5. A Contrastive Analysis of English and Vietnamese Sales Letters

Tác giả: Trần, Thị Thanh Hải; Nguyễn, Đức Hoạt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (2).

6. A Comparative Study of some Discourse Features between English and Vietnamese Tourist Advertisement

Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hường; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

7. A Contrastive Analysis of Sematico- Structural Features of Multi-Word Verbs in English and Vietnamese

Tác giả: Nguyễn, Đình Chương; Võ, Đại Quang.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

8. An Analysis of Letters of Invitation for Bids in English and Vietnamese

Tác giả: Trần, Hương Giang; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

9. An Investigation into Implicature and Interpreting it in Everyday Conversation

Tác giả: Trịnh, Thị Thơm; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

10. English Cleft Sentences versus Vietnam Equivalents

Tác giả: Huỳnh, Anh Tuấn; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

11. English Epistemic Markers in a Contrastive Analysis with Vietnamese = Chỉ tố tình thái khả năng trong tiếng Anh đối chiếu qua tiếng Việt .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Ngũ, Thiện Hùng; Nguyễn, Văn Chiến; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1996Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1996 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

12. Making Requests and Responding in English and Vietnamese

Tác giả: Tôn, Nữ Mỹ Nhật; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1997Ghi chú luận văn: M.A. English Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1997 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (1).

13. Ellypsis in Discourse: A Contrastive Analysis of English and Vietnamese = Nghiên cứu đối chiếu sự tỉnh lược trong ngôn bản tiếng Anh và tiếng Việt .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Huỳnh, Hữu Hiền; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1997Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1997 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.3] (2).

14. Verb Forms in English and Their Difficulties for Vietnamese Learners = Các dạng động từ trong tiếng Anh và các khó khăn mà người Việt gặp phải khi học tiếng Anh .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Trịnh, Minh Hằng; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1997Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1997 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

15. The English ING-participles and Its Use in the Sentence (in Contrastive Analysis with the Vietnamese Equivalents = Phân từ -ING trong tiếng Anh và cách sử dụng trong câu (đối chiếu qua tiếng Việt) .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Dự; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1997Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1997 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

16. English versus Vietnamese Discourse Reference: A Contrastive Analysis = Phân tích đối chiếu phương tiện liên kết ngôn bản trong tiếng Anh và tiếng Việt .M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Ngô, Đình Phương; Trần, Hữu Mạnh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 1998Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 1998 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [425] (2).

17. The Grammar of Material Process in English and Vietnamese: A Functinal Comparison : . M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Huỳnh, Thị Cẩm Nhung; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.2] (2).

18. An Investigation into The English Words and Idioms Denoting Happiness: = Nghiên cứu các từ và thành ngữ tiếng Anh chỉ sự hạnh phúc: “Happy” và các từ/thành ngữ khác. M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Vân Lam; Hoàng, Văn Vân.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2002Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [428.1] (2).

19. An Analysis of Topical Cohesion in English Socio- Political news Discourse : M.A Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Trọng Du; Nguyễn, Hoà.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2003Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2003 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [420.1] (2).

20. A Study on the Translation of Idiomatic Expressions in some TV Dramas

Tác giả: Tôn, Thiện Quỳnh Trâm; Lê, Hùng Tiến.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2001Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2001 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [418] (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714