GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Thời gian:
  Sáng: 8:00 - 12:00
  Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 675 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Oxford Grammar for EAP : English grammar and practice for Academic Purposes with answers

Tác giả: Paterson, Kent; Wedge, Roberta.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2013Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh .

2. Doing second language research

Tác giả: Brown, James Dean; Rodgers, Theodore S. (Theodore Stephen).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: .

3. Oxford placement test 1 test pack

Tác giả: Allan ,Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

4. Oxford placement test 2

Tác giả: Allan ,Dave.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford Oxford University Press 2004Trạng thái: Không có ĐKCB

5. Introducing transformational grammar : from principles and parameters to minimalism

Tác giả: Ouhalla, Jamal.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : E. Arnold ; Copublished in the U.S.A by Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

6. A grammar of speech

Tác giả: Brazil, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

7. Idioms and idiomaticity

Tác giả: Fernando, Chitra.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 423.1.

8. Understanding syntax

Tác giả: Tallerman, Maggie.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Oxford University Press, c1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415.

9. Language and the lexicon : an introduction

Tác giả: Singleton, D. M. (David Michael).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 413.

10. A new approach to English grammar, on semantic principles

Tác giả: Dixon, Robert M. W.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford, England : New York : Clarendon Press ; Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

11. English syntax : a grammar for English language professionals

Tác giả: Jacobs, Roderick A.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Oxford University Press, c1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

12. Explaining English grammar

Tác giả: Yule, George.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

13. Natural grammar

Tác giả: Thornbury, Scott.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

14. Semantics, culture, and cognition : universal human concepts in culture-specific configurations

Tác giả: Wierzbicka, Anna.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.43.

15. The philosophy of language

Tác giả: Martinich, Aloysius.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1996Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.

16. Second language research methods

Tác giả: Seliger, Herbert W; Shohamy, Elana Goldberg.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, c1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.93 | 2 20.

17. Linguistic imperialism

Tác giả: Phillipson, Robert.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.

18. Language and understanding

Tác giả: Brown, Gillian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.9 | 2.

19. Practical stylistics : an approach to poetry

Tác giả: Widdowson, H. G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808.1.

20. Discourse and literature: the interplay of form and mind

Tác giả: Cook, G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: N.Y. : Oxford University Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808.

21. Principle & practice in applied linguistics : studies in honour of H. G. Widdowson

Tác giả: Cook, Guy; Seidlhofer, Barbara; Widdowson, H. G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418 | 2 20.

22. Pragmatics

Tác giả: Yule, G; Widdowson, H.G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.41.

23. Understanding pragmatics

Tác giả: Verschueren, Jef.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York : Arnold ; Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

24. Teaching language as communication

Tác giả: Widdowson, H. G.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

25. Discourse

Tác giả: Cook, Guy.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420/.7/1.

26. Linguistics

Tác giả: Widdowson, H. G. |q (Henry George).

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 410 | 2 21.

27. Understanding semantics

Tác giả: Loner, Sebastian.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2002Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.43.

28. Optimality theory : phonology, syntax, and acquisition

Tác giả: Dekkers, Joost; Leeuw, Frank Reinoud Hugo van der; Weijer, Jeroen Maarten van de.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 415/.01.

29. Patterns of lexis in text

Tác giả: Hoey, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.2.

30. Semantic analysis : a practical introduction

Tác giả: Goddard, Cliff.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [U.K.] ; New York : Oxford University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.43.

31. Corpus, concordance, collocation

Tác giả: Sinclair, John.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1991Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

32. Pidgins and Creoles : an introduction

Tác giả: Singh, Ishtla.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 417/.22.

33. Phonetics : the science of speech

Tác giả: Ball, Martin J. (Martin John); Rahilly, Joan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 414.8.

34. Understanding phonology

Tác giả: Gussenhoven, Carlos; Jacobs, Haike.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York, NY : Arnold ; Oxford University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 414.

35. The phonology of English as an international language : new models, new norms, new goals

Tác giả: Jenkins, Jennifer.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 414.

36. Understanding phonology

Tác giả: Gussenhoven, Carlos; Jacobs, Haike.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York, NY : Arnold ; Oxford University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 414.

37. Teaching American English pronunciation

Tác giả: Avery, Peter; Ehrlich, Susan (Susan Lynn).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 421.54.

38. Language and culture

Tác giả: Kramsch, Claire J.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford, OX : Oxford University Press, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Được ghi mượn (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

39. English in its social contexts : essays in historical sociolinguistics

Tác giả: Machan, Tim William; Scott, Charles T.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.4/4/0917521.

40. Cultural awareness

Tác giả: Tomalin, Barry; Stempleski, Susan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, c1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420.71 | 2 20.

41. Oxford guide to British and American culture : for leaners of English

Tác giả: Crowther, Jonathan; Kavanagh, Kathryn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1999 (2000[printing])Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 423 | 2 21.

42. Psycholinguistics

Tác giả: Scovel, Thomas.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.9.

43. Sociolinguistics

Tác giả: Spolsky, Bernard.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 306.44.

44. Language and communication : essential concepts for user interface and documentation design

Tác giả: Kukulska-Hulme, Agnes.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1999Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 005.4/37.

45. Oxford guide to British and American culture : for learners of English

Tác giả: Crowther, Jonathan; Kavanagh, Kathryn.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, c1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 423 | 2 21.

46. Sociocultural theory and second language learning

Tác giả: Lantolf, James P.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [Eng.] ; New York : Oxford University Press, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418007.

47. International encyclopedia of linguistics. Volume 1

Tác giả: Bright, William.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 410/.3.

48. International encyclopedia of linguistics. Volume 2

Tác giả: Bright, William.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 410/.3.

49. International encyclopedia of linguistics. Volume 3

Tác giả: Bright, William.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 410/.3.

50. International encyclopedia of linguistics. Volume 4

Tác giả: Bright, William.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1992Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 410/.3.

51. The Oxford compact English dictionary

Tác giả: Thompson, Della.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1996Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 423.

52. Oxford advanced learner's dictionary of current English

Tác giả: Hornby, A.S. (Albert Sydney); Ashby, Michael; Wehmeier, Sally.

Ấn bản: 6th edKiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 423.

53. Oxford wordpower dictionary

Tác giả: Steel, Miranda.

Ấn bản: New ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2000 (2001 [printing])Nhan đề song song: Oxford wordpower dictionary for learners of English.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 423.

54. Oxford dictionary of English idioms

Tác giả: Cowie, A. P. (Anthony Paul); Mackin, Ronald; McCaig, I. R. |q (Isabel R.).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, c1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 423.

55. Oxford advanced learner's dictionary of current English

Tác giả: Hornby, A.S. (Albert Sydney); Crowther, Jonathan.

Ấn bản: 5th ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1995Nhan đề song song: Oxford advanced learner's dictionary : the dictionary that really teaches English.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Việt 423.

56. The communicative approach to language teaching

Tác giả: Brumfit, Christopher; Johnson, Keith.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

57. Fundamental concepts of language teaching

Tác giả: Stern, H. H. (Hans Heinrich).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

58. A history of English language teaching

Tác giả: Howatt, Anthony P. R. (Anthony Philip Reid).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007.

59. Understanding second language acquisition

Tác giả: Ellis, Rod.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

60. Literature and language teaching

Tác giả: Brumfit, Christopher; Carter, Ronald.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

61. Aspects of language teaching

Tác giả: Widdowson, H.G.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, c1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

62. Lexical phrases and language teaching

Tác giả: Nattinger, James R; DeCarrico, Jeanette S.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

63. Context and culture in language teaching

Tác giả: Kramsch, Claire J.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

64. The study of second language acquisition

Tác giả: Ellis, Rod.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1994Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

65. Techniques in teaching writing

Tác giả: Raimes, Ann.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York, NY : Oxford University Press, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808/.042.

66. Teaching American English pronunciation

Tác giả: Avery, Peter; Ehrlich, Susan (Susan Lynn).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 421/.54/07.

67. Newspapers

Tác giả: Grundy, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1993 (1994 printing)Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.6.

68. Upgrade your English essay

Tác giả: Myers, Tony.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2002Nguồn trực tuyến: Contributor biographical information | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808.4.

69. Language two

Tác giả: Dulay, Heidi C; Burt, Marina K; Krashen, Stephen D.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1982Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

70. Conversation

Tác giả: Nolasco, Rob; Arthur, Lois.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (11). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428007.

71. Practice with idioms

Tác giả: Feare, Ronald E.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York ; Oxford : Oxford University Press, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.6.

72. <101=One hundred and one> word games for students of English as a second or foreign language

Tác giả: McCallum, George P.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1980Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

73. Language teaching games and contests

Tác giả: Lee, William Rowland.

Ấn bản: 2d ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1979Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (11). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418007.

74. A Training course for TEFL

Tác giả: Hubbard, Peter.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007.

75. Explorations. Vol 2, Teacher's book

Tác giả: Lee, Linda; Brock, Karen; Brockman, Terra.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 2001Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2.

76. A practical guide to the teaching of English as a second or foreign language

Tác giả: Rivers, Wilga M; Temperley, Mary S.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007.

77. Focus on the language learner : approaches to identifying and meeting the needs of second language learners

Tác giả: Tarone, Elaine; Yule, George.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1989Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418/.007.

78. Chapter and verse : an interactive approach to literature

Tác giả: McRae, John; Pantaleoni, Luisa.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York : Oxford University Press, 1992Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 823/.914.

79. Reading Intermediate

Tác giả: Ladousse, Gillian Porter; Maley, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford. University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.6.

80. Techniques and principles in language teaching

Tác giả: Larsen Freeman, Diane.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York, N.Y., USA : Oxford University Press, 1986Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007.

81. ITN world news : activity book

Tác giả: Meinhof, Ulrike; Bergman, Marc.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 384.55.

82. Writing Elementary

Tác giả: Gruber, Diann; Dunn, Viviane; Maley, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808042.

83. Writing Intermediate

Tác giả: Boutin, Marie-Christine; Brinand, Suzanne; Grellet, Francoise; Maley, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808042.

84. Writing upper-Intermediate

Tác giả: Nolasco, Rob; Maley, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808042.

85. Writing Advanced

Tác giả: White, Ron; Maley, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 808042.

86. Techniques and resources in teaching grammar

Tác giả: Celce-Murcia, Marianne; Hilles, Sharon.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: New York, NY, USA : Oxford University Press, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428/.007.

87. Second language learning theories

Tác giả: Mitchell, Rosamond; Myles, Florence.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York, NY : Arnold ; Co-published in the U.S.A. by Oxford University Press, 1998Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (8). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418.

88. English transcription course

Tác giả: Garcia Lecumberri, M. Luisa (Maria Luisa); Maidment, John A.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London : New York : Arnold ; Oxford University Press, 2000Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 421/.1.

89. Teaching English as an international language : rethinking goals and approaches

Tác giả: McKay, Sandra.

Ấn bản: 1st ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.2/4/07.

90. Dictionaries

Tác giả: Wright, J; Maley, Alan.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1998Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.

91. Success in English teaching

Tác giả: Davies, Paul; Pearse, Eric.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 4280071.

92. Oxford practice grammar

Tác giả: Eastwood, John.

Ấn bản: 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: Tiếng Anh 425.

93. Teaching business English

Tác giả: Ellis, Mark; Johnson, Christine.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (11). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428.24.

94. Focus on the language learner : approaches to identifying and meeting the needs of second language learners

Tác giả: Tarone, Elaine; Yule, George.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1989Nguồn trực tuyến: Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 418007.

95. SLA research and language teaching

Tác giả: Ellis, Rod.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1997Nhan đề song song: Second language acquistion research and language teaching.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 401.93.

96. Syllabus design

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1988Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (11). Kho tài liệu: Tiếng Anh 420/.7/1.

97. Speaking

Tác giả: Bygate, Martin.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (4). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

98. Vocabulary

Tác giả: McCarthy, Michael.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1990Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (5). Kho tài liệu: Tiếng Anh 407.

99. Teaching and learning in the language classroom

Tác giả: Hedge, Tricia.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: Tiếng Anh 428007.

100. Pronunciation

Tác giả: Dalton, Christiane; Seidlhofer, Barbara.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: Tiếng Anh 423.

Bạn không tìm thấy tài liệu mình cần?
Vui lòng gửi đề xuất mua cho thư viện
TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714