GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 48 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 한국 고전 문화사 고대에서 19C 말까지

Tác giả: 고미숙.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 한국 문학 번역원, 2006Nhan đề dịch: .Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [306.09519] (2).

2. 한국의 위인고전 02 - 흥부전

Tác giả: 권용철; 권용철; 고낙준.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean : 대교출판, 1993Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [895.7] (2).

3. CEO 안철수, 영혼 이 있는 승부

Tác giả: Ch'ŏl-su An.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Kimyŏngsa, 2011Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [338.47005] (1).

4. 열정적 고전 읽기 - 철학 3

Tác giả: 조중걸.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 프로네시스, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [100] (1).

5. 김 병모 의 고고학 여행 2

Tác giả: Pyŏng-mo Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Koraesil, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [930.1] (2).

6. 죽이는 한 마디 : 시장 이 거부할 수 없는 컨셉 카피 의 8가지 원리

Tác giả: Chŏng-ŏn Tʻak.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do Koyang-si : Wijŭdom Hausŭ, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. 프로직장인들이 가장 궁금해하는 재무제표분석

Tác giả: Byung Kwon Lee.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 새로운제안; 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

8. 고전의향연 : 플라톤에서움베르토에코까지한권으로즐기는유쾌한고전여행 = Kojŏn ŭi hyangyŏn : P'ŭllat'on esŏ Umberŭt'o Ek'o kkaji han-kwŏn ŭro chŭlginŭn yuk'waehan kojŏn yŏhaeng

Tác giả: Chin-gyŏng Yi; chŏng-u Yi; Kyŏng-ho Sim; Pyŏng-sam Pae.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Han'gyŏre Ch'ulp'an, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

9. 김 병모 의 고고학 여행 1

Tác giả: Pyŏng-mo Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Koraesil, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

10. 기자, 그매력적인이름을갖다

Tác giả: Su-ch'an An.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Inmul kwa Sasangsa, 2006Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

11. 사장이차마말하지못한사장으로산다는것

Tác giả: 서광원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Hŭrŭm Ch'ulp'an, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

12. 쉿 우리 집 밑에 백제가 살아요 땅 속 역사 이야기

Tác giả: 우리누리.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 랜덤하우스, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

13. 논리와 비판적 사고(쇄신판)

Tác giả: 김광수.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 철학과현실사; 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [170] (1).

14. 강의 : 나의동양고전독법

Tác giả: 신영복.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Tol Pegae, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [152] (1).

15. 좋은 디자인을 만드는 33가지 서체 이야기(디자인 라이브러리 03)

Tác giả: 김현미.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 세미콜론, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [745.61] (1).

16. 한국어 문법 항목 교육 연구

Tác giả: 이 미혜.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Pagijŏng, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.75] (2).

17. 연구 방법 과 논문 작성법

Tác giả: -- Ihwa Yŏja Taehakkyo

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : Ihwa Yŏja Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [808.066] (1).

18. 우리문화유산에는어떤비밀이담겨있을까?

Tác giả: Ch'ang,-su Han; Ch'ang-su Han.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Ch'aeuri, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [380.911] (2).

19. 한국어 문법 교육 = Teaching Korean grammer

Tác giả: 한재영.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: P'aju T'aehaksa ; 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.75] (1).

20. 도올김용옥이말하는老子와21세기

Tác giả: 김용옥.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : T'ongnamu, 1999-2000Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [181.114] (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714