GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 150 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. 외국어 로서의 한국어 교육학

Tác giả: Hanʼguk Pangsong; Tʻongsin Taehakkyo; Pʻyŏngsaeng Kyoyugwŏn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Han'guk Pangsong T'ongsin Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [495.7] (2).

2. 즐거운 한국어 수업 을 위한 교실 활동 100 = 100 communication activities for Korean language teacher

Tác giả: Yong, Hŏ; Mun-gyŏng O.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Pagijŏng , 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

3. 학위논문작성법 : 시작에서 끝내기까지 = Hagwi nonmun chaksŏngpŏp : sijak esŏ kkŭnnaegi kkaji

Tác giả: Cone, John D; Chŏng Ok-pun; Chŏng-ha Im; Sharon L Foster.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Sigŭma P'ŭresŭ, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3).

4. 외국어 로서의 한국어학

Tác giả: Hanʼguk Pangsong; Tʻongsin Taehakkyo; Pʻyŏngsaeng Kyoyugwŏn.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Han'guk Pangsong T'ongsin Taehakkyo Ch'ulp'anbu, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

5. 유아를 평가하는 6가지 간단한 방법

Tác giả: Sue Y. Gober.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 김희태, 2012Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

6. 초등과학교육

Tác giả: 송, 형규.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 교보문고, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. 교회 다니면서 그것도 몰라

Tác giả: 조성돈.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 발행일, 1995Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [230] (1).

8. 오바마 의 미국, MB 의 대한 민국

Tác giả: Chong-ch'ŏl Kim.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Sidae ŭi Ch'ang, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [327.3] (1).

9. 대한 민국 파이팅

Tác giả: Chŏng-myŏng Sŏ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Puksyo K'ŏmp'ŏni, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [341.23092] (1).

10. 오두막 편지 = Odumak p'yŏnji

Tác giả: 법정.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : Ire, 2010Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [294.3444] (2).

11. 이우 학교 이야기

Tác giả: Kwang-p'il Chŏng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Gaellion, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

12. EBS 다큐멘터리 최고 의 교수

Tác giả: -- Chʻoego ŭi Kyosu' Chejaktʻim

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Yedam, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [378.1250973] (1).

13. 서 남표 천일 의 기록 : MIT 를 바꾸고 KAIST 를 디자인 한 총장

Tác giả: Myŏng-hun, Chi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Tonga Ilbosa, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [371.14] (2).

14. 민성원의 공부원리

Tác giả: 민성원.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 대교출판, 2007Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [371.3028] (1).

15. 마주보는한국사교실 2

Tác giả: 박미선.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 웅진주니어; 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

16. 동양철학의유혹 : 철학이세상이야기속으로, 세상이야기가철학속으로

Tác giả: Chŏng-gŭn Sin.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Ihaksa, 2002Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

17. 一期 一會

Tác giả: Pŏpchŏng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Munhak ŭi Sup, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

18. 가을맘의 그림책 몰입영어

Tác giả: 박혜정.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul: 푸른육아, 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

19. 가을맘 따라하기 : 단계별 실천 가이드맵

Tác giả: 박혜정 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Seoul : 푸른육아 ; 2009Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

20. 외국어 로서의 한국어 교육학 개론

Tác giả: Yong Hŏ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : Pagijŏng, 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714