GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 154 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Les Langues vivantes [Texte imprimé]

Tác giả: Guenot, Jean.

Ấn bản: 6 éd.Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Seghers, 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 418007.

2. Fundamental concepts of language teaching

Tác giả: Stern, H. H. (Hans Heinrich).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 1983Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: TV02B3_P101 407.

3. Second language teaching & learning

Tác giả: Nunan, David.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Boston, Mass. : Heinle & Heinle Publishers, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (7). Kho tài liệu: TV02B3_P101 418007.

4. Teaching how to learn : learning strategies in ESL

Tác giả: Willing, Ken.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Sydney, Aus. : National Centre for English Language Teaching and Research, Macquarie University, c1989Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TV02B3_P101 4280071.

5. Strategy and skill in learning a foreign language

Tác giả: McDonough, Steven H.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: London ; New York : New York: E. Arnold ; Distributed exclusively in the USA by St. Martin's Press, 1995Nguồn trực tuyến: Table of contents only | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (6). Kho tài liệu: TV02B3_P101 418007.

6. Теория учебника русского языка как иностранного : (Метод. основы)

Tác giả: Вятютнев М. Н.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Рус. яз., 1984Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 491.707 1.

7. Лестница : Начинаем изучать русский : Книга-практикум

Tác giả: Аникина, Марина Николаевна.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. Рус. яз. 2002Nhan đề song song: Начинаем изучать русский. Лестница.Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 491.7.

8. An investigation into the Reality of Teaching and Learning English in an Upper Secondary School in a Remote Mountainous Area of Vietnam = Nghiên cứu thực trạng dạy và học tiếng Anh ở một trường phổ thông trung học miền núi Việt Nam. M.A. Thesis

Tác giả: Phạm, Thị Thuận; Tôn, Thị Thu Nguyệt.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Methodology -- College of Foreign Languages. Vietnam National University, Hanoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 420.71.

9. A Study on the Use of Pair Work and Group Work Activities in English Speaking Lessons for First Year Students at National Economics University = Nghiên cứu việc sử dụng phương pháp học nhóm trong giờ học nói cho sinh viên năm thứ nhất Trường Đạ

Tác giả: Nguyễn, Thu Hương; Trần, Hoài Phương.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Methodology -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 4283071.

10. An Investigation into the Use of

Tác giả: Lưu, Thuỳ Dương; Hoàng, Xuân Hoa.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Teaching Methodology -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 4283071.

11. An Investigation on English Learning Strategies Of Good Learners in their First Year at National Economics University, Hanoi

Tác giả: Hà, Thị Hương Sơn; Nguyễn, Phương Nga.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Teaching Methodology -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 420.1.

12. A Study on Teaching and Learning ESP Reading at the People’s Police Academy = Nghiên cứu việc dạy và học kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. M.A. Minor Thesis Linguistics: 60.14.10

Tác giả: Trần, Thuỳ Dung; Trần, Thị Thanh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2006Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Methodology -- College of Foreign Languages.Vietnam National University, Hanoi, 2006 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 4284071.

13. Theories of learning

Tác giả: Hilgard, Ernest R; Bower, Gordon H.

Ấn bản: 3rd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1981Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 153.1/5.

14. An Investigation into Vietnamese Upper Secondary School Students’ Attitudes Towards Grammar Learning and Teaching = Thái độ của học sinh phổ thông trung học đối với việc dạy và học ngữ pháp ở trường trung học phổ thông. M.A. Thesis Linguistics

Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Huệ; Lê, Văn Canh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics--College of Foreign Languages.VietNam National University, HaNoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 428.2.

15. An Investigation into Vietnamese Upper Secondary School Student’s Attitudes towards Grammar Learning and Teaching: A Case Study = Thái độ của học sinh phổ thông trung học Việt Nam đối với vấn đề dạy và học ngữ pháp ở trường trung học phổ thông

Tác giả: Nguyễn, Thị Minh Huệ; Lê, Văn Canh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Linguistics--College of Foreign Languages.VietNam National University, HaNoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TV02B3_P101 428.2.

16. An Investigation on the Effect of Cross- Culture Awareness on English Learning and Teaching at English Department, Hanoi University of Foreign Studies and Some Recommendations = Nghiên cứu ảnh hưởng của tri thức giao thoa văn hóa đối với việc d

Tác giả: Nguyễn, Thu Hằng; Nguyễn, Bàng.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2004Ghi chú luận văn: M.A. Thesis English Methodology--College of Foreign Languages.VietNam National University, HaNoi, 2004 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TV02B3_P101 420.71.

17. The Quality of Teaching and Learning ESP at the

Tác giả: Nguyễn, Hoài Đức; Lê, Văn Canh.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: H. : College of Foreign Languages, 2005Ghi chú luận văn: M.A. Thesis Methodology--College of Foreign Languages.VietNam National University, HaNoi, 2005 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TV02B3_P101 420.76.

18. Drama techniques in language learning : a resource book of communication activities for language teachers

Tác giả: Maley, Alan; Duff, Alan.

Ấn bản: New ed., 2nd ed.Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Cambridge [Cambridgeshire] ; New York : Cambridge University Press, 1982Nguồn trực tuyến: Table of contents | Publisher description Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1). Kho tài liệu: TV02B3_P101 4180071.

19. Etude comparative du fontionnement des interactions dans les petits commerces en france et au vietnam : Thesè de Doctorat en Science du Langage

Tác giả: Trịnh, Đức Thái; Orechioni, Catherine Kerbrat.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Universite Lumiere Lyon 2– U.F.R. Lesla, 2002Ghi chú luận văn: Thesè de Doctorat Didactiique du francais -- Universite Lumiere Lyon 2– U.F.R. Lesla, 2002 Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 448.

20. Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности

Tác giả: Григорьева, В.П; Зимняя, И.А; Мерзлякова, В. А.

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: М. : Рус. яз., 1985Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (3). Kho tài liệu: TT Học liệu - Khoa Pháp_Tầng 1 371.3.

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714