GIỜ PHỤC VỤ BẠN ĐỌC

Từ thứ 2 đến thứ 6, trừ chiều thứ 6 làm nghiệp vụ không phục vụ bạn đọc.
- Sáng: 8:00 - 12:00
- Chiều: 13:00 - 17:00
- Nhà C3 công trình khoa Pháp

Tìm thấy 47 kết quả phù hợp với yêu cầu của bạn. Theo dõi kết quả tìm kiếm này

|
1. Le livre des proverbes français [Texte imprimé]

Tác giả: Le Roux de Lincy, Antoine (1806-1869); Boutang, Pierre (1916-1998 ).

Kiểu tài liệu: book Sách Xuất bản: Paris : chette, 1996Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [398.9] (1).

2. 壮族民间宗敎文化

Tác giả: 玉时阶.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京 : 民族出版社, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [951] (1).

3. Dictionnaire des symboles : Mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres

Tác giả: Chevalier, Jean; Gheerbrant, Alain.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : Robert Laffont, Jupiter, 1982Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

4. 民俗学概论

Tác giả: 陶立璠.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: 北京: 中央民族学院出版社, 1987Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [398.20951] (1).

5. Sur les rives du fleuve Niger : Contes sahéliens, recueillis en pays haoussa, zarma, mandé, peul, manding, banmanan, dogon, touareg, bornouan, mossi

Tác giả: Mariko, Kélétigui Abdourahmane.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

6. La Belle qui ne parlait pas

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : CLE International, 1977Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

7. Katika

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : CLE International, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

8. La légende du sel

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : CLE International, 1976Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

9. Le secret du tapis bleu

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Paris : CLE International, 1978Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

10. グローバル化と民俗文化

Tác giả: -- 日本民俗経済学会編

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Tōkyō : 現代図書, 星雲社(発売) ; [Seiunsha], 2005Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [390.0952] (1).

11. 우리 민속 놀이에는 어떤 이야기가 담겨 있을까

Tác giả: Ch'an-sŏk Sŏ.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korean : Juvenile audience; 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp [394.9519] (2).

12. 한국인의 생활구조1

Tác giả: Kyu-t'ae Yi.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : Kirinwŏn, 1994Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

13. 우리 악기에는 어떤 이야기가 담겨 있을까 손에 잡히는 옛 사람들의 지혜 17

Tác giả: 박재희 지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea: 채우리, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

14. 우리 건국신화에는 어떤 이야기가 담겨 있을까 손에 잡히는 옛 사람들의 지혜 15

Tác giả: 김경복 지음; 송향란 그림.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Korea: 채우리, 2008Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

15. 역사가새겨진나무이야기 = Yŏksa ka saegyŏjin namu iyagi

Tác giả: 박상진지음.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 김영사, Kimyŏngsa, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

16. 왜우리신화인가 : 동북아신화의뿌리, <천궁대전>과우리신화 = Wae uri sinhwa in'ga : Tongbuga sinhwa ŭi ppuri, "Ch'ŏn'gung Taejŏn" kwa uri sinhwa

Tác giả: 김재용; 이종주공저.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul-si : 동아시아, Tong Asia, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

17. 韓國 의 遊戲 民謡 = Han'guk ŭi yuhŭi minyo

Tác giả: 李 昌植 著.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 집문당, Chimmundang, 1999Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (2).

18. 동아시아의놀이 = Tong Asia ŭi nori

Tác giả: 김광언.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul : 민속원, Minsogwŏn, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

19. 줄 당기기 와 길쌈 이 유명 한 청운 마을 = Chul tanggigi wa kilssam i yumyŏng han Ch'ŏngun maŭl

Tác giả: 안동 대학교; 민속학 연구소 편.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Kyŏnggi-do P'aju-si : 한국 학술 정보, Han'guk Haksul Chŏngbo, 2004Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

20. 사진과그림으로보는올바른가정의례 = Sajin kwa kŭrim ŭro ponŭn olbarŭn kajŏng ŭirye

Tác giả: 崔根德; 石宙善.

Kiểu tài liệu: book Sách; Định dạng: print ; Literary form: not fiction Xuất bản: Sŏul T'ŭkpyŏlsi : 朝鮮日報社, Chosŏn Ilbosa, 1997Trạng thái: ĐKCB sẵn sàng: Trung tâm Học liệu - Nhà C3 công trình khoa Pháp (1).

TRUNG TÂM HỌC LIỆU - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐHQGHN
Địa chỉ: Nhà C3 công trình khoa Pháp
Điện thoại 1: 024.66808743
Điện thoại 2: 024.66808714